Cilj i program stranke

PROGRAM

UMIROVLJENIČKE DEMOKRATSKE UNIJE

  • Stav i uloga su

    :

Umirovljeničke Demokratske Unije koja je osnovana 12.studeni 2013.godine kao oblik pomoči obespravljene umirovljeničke populacije .                                                       UDU danas postoji kao izraz političke volje umirovljenika i ostalih njezinih članova i simpatizera koji su se aktivirali kako bi pomogli svojoj generaciji, ali i cjelokupnom stanovništvu Republike Hrvatske.

Ovaj program sadrži zajedničke ciljeve koji su od posebnog interesa za umirovljenike i za čije će se provođenje Stranka zalagati, a sadašnjim i budućim umirovljenicima pruža mogućnost da se, u skladu s demokratskom i zakonski utvrđenom procedurom, organizirano uključe u proces donošenja odluka na ključnim mjestima .

Zauzimat ćemo se za ravnopravnost, jednakost, transparentnost, otvorenost i zakonitost u radu državnih tijela te na dogovaranju u vođenju politike. Umjesto politikantstva zasnovanog na optužbama, isključivosti, podjelama, zakulisnim manipulacijama i zlouporabi institucija sustava u službi pojedinačnih ili skupnih interesa,UDU će tražiti odnose suradnje, partnerstva, zajedništva, pluralizma, tolerancije i uzajamnosti. Jedino ćemo na taj način moći izvršiti promjene u Hrvatskoj i ispuniti očekivanja, nade i interese umirovljenika i ostalih građana Hrvatske

Programski ciljevi:

UDU će se zalagati za promicanje zajedništva preko udruga i društava koji će razvijati pozitivan odnos i jačati osjećaj odgovornosti u radu za opće dobro.                       Zalagat ćemo se za ostvarivanje financijske konsolidacije svih organizacijskih oblika civilnog društva od kojih građani imaju neposrednu korist dobrovoljnih volonterskih udruga za pomoć starijima i ostalim osobama .                                                          Zalagat ćemo se za veću pomoć države udrugama umirovljenika u njihovu radu,za poboljšanje socijalnog i materijalnog položaja umirovljenika. Mjesto odlučivanja mora biti Hrvatski sabor gdje se prethodno izražavaju i usklađuju različita stajališta i donose odluke koje su od interesa za državu. U Saboru se mora njegovati i razvijati demokratsko i civilizirano ponašanje utemeljeno na načelima slobode, pravde.    Hrvatski sabor mora se baviti razvojem kao dugoročnom orijentacijom i pravcima izgradnje hrvatske budućnosti. To znači da moramo imati viziju temelja budućnosti u skladu s razvojnim mogućnostima. Zastupničko mjesto treba u budućnosti sve više predstavljati počast, a sve manje materijalni interes. Zastupničke privilegije treba svesti na mjeru neophodnu za obavljanje funkcije, a njihov socijalni položaj znatno približiti položaju ostalih građana,uključujući i kriterije i uvjete za stjecanje mirovina.     Za izradu dobrih propisa potrebna je stručna, dobro ustrojena i odgovorna državna uprava kojoj će glavna preokupacija biti kvalitetno i brzo ostvarivanje prava građana, te njihova zaštita i unapređenje Hrvatske. Zbog toga je potrebno prestrukturirati Vladu,da bude efikasnija , a administracija smanjena .                        UDU će se zalagati za razvijanje civilnog društva na novim osnovama. Trebamo obuhvatni angažman građana koji su predani općem dobru i razvoju zemlje. Potreban nam je obrat u načinu razmišljanja i svijest da moramo izvršiti promjenu na bolje .Gospodarski program UDU-a, treba promatrati u funkciji programskih ciljeva Stranke,jer on jamči gospodarski razvoj u cilju očuvanja hrvatskoga identiteta i izgradnje Hrvatske kao socijalne i pravedne države. To znači promjene na svim razinama, a osobito na izvršnim funkcijama vlasti. Pohlepu pojedinaca, a ponekad i cijelih skupina, treba zamijeniti načelima morala.                                                                            Zalagat ćemo se da vlast bude u službi građana, u službi poreznih obveznika, umirovljenika i mladeži, tj. da izabrana Vlada služi, a ne vlada .                 Kao dodatne ciljeve ovoga programa moguće je još pridodati ravnomjerniji regionalni razvoj i jačanje utjecaja lokalne samouprave. Ciljevi mogu se ostvariti bitnim promjenama u gospodarskoj politici koja se preventivno mora temeljiti na bržem rastu investicija u odnosu na potrošnju, izrazito bržem rastu izvoza u odnosu na uvoz, reviziji pretvorbe i njezinom poništenju gdje je to moguće,privatizaciji koja će se temeljiti na dokapitalizaciji novim investicijama i zapošljavanjem, za razliku od današnje koja se temelji na stečaju i otpuštanju radne snage i dr. Bitna promjena zakona o privatizaciji treba biti u cilju unapređenja upravljanja društvima u državnom vlasništvu , a ne prodaja u bescjenje u cilju bogaćenja pojedinca .                                                              Hrvatska je bogata kvalitetnim izvorima pitke vode, mineralnim izvorima i jezerima koji čine prirodna bogatstva Hrvatske i kojima treba posvetiti osobitu pozornost.         Zalagat ćemo se za oživljavanje i razvitak zadrugarstva kako bi zadruge kao mali gospodarski subjekti poduzetničke tvrtke u svim gospodarskim, proizvodnim i uslužnim djelatnostima mogle imati veću ulogu u tržnom plasmanu, prikupljanju, proizvodnji i izvozu proizvoda . Razvoj zadruga treba stimulirati poreznom politikom .

POLOŽAJ UMIROVLJENIKA

UDU smatra da materijalni položaj umirovljenika treba biti određen individualnim doprinosom svakog pojedinca u stvaranju materijalne sigurnosti za vrijeme djelatnog statusa, a to je mirovina. Mirovina je trajno zarađeno individualno pravo osiguranika koje nije otuđivo i ne može biti predmet manipulacija nikakvih nametnutih skupina, uključujući i državu kao i stranačke strukture koje privilegijama sebe isključuju iz mirovinskog sustava.                                                                                                                       UDU će predložiti da se u mirovinskom fondu izvrši razgraničenje mirovina na one koje su ostvarene na temelju radnog staža i efektivnih uplata od onih koje su utvrđene po raznim zaslugama i privilegijama. To je bitno učiniti iz razloga da se ove prve isplaćuju iz sredstava mirovinskih fondova, a druge iz sredstava državnog proračuna .          Domove umirovljenika i druge objekte izgrađene sredstvima mirovinskih fondova treba vratiti u vlasništvo i upravljanje Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje za namjene za koje su izgrađeni, odnosno valorizirati drugom imovinom i uključujući u mirovinske fondove . U narednom razdoblju treba inzistirati na izgradnji novih ili prenamjeni bivših školskih objekata u domove umirovljenika kako bi svaki grad ili nekoliko općina imali svoje domove umirovljenika .

Zdravstvena zaštita

Je oduvijek u središtu zanimanja svih građana, osobito umirovljenika i drugih starijih osoba. Da bi se zaustavilo daljnje pogoršanje zdravstvene zaštite umirovljenika, UDU će se zauzimati za utvrđivanje osnovnih elemenata zdravstvene politike koji bi osigurali razvijanje i unapređenje svih oblika zdravstvene zaštite u ukupnom sustavu zdravstvene zaštite koji odgovaraju specifičnim potrebama umirovljenika .                             Zahtijevat ćemo uspješnije organiziranje sustava patronažnog zbrinjavanja umirovljenika, odnosno invalidnih osoba, kako bi se ostvarili svi uvjeti za samostalno obavljanje osnovnih životnih i zdravstvenih funkcija .                         Inzistirati ćemo da svaki dom za starije i nemoćne ima obavezno puni liječnički tim obiteljske medicine (liječnik i med. sestra) puno radno vrijeme uz kontrolu kvalitete provedbe na osnovi praćenja i proučavanja zdravstvenih potreba osoba starije životne dobi .                                                                                                                       Zalagati ćemo se za socijalnu politiku koja treba osigurati određenu socijalnu sigurnost tako da se solidarno štite svi slojevi pučanstva u najvećoj mogućoj mjeri u području školovanja, mirovina, zdravstva, majčinstva, nesreća na poslu, bolesti,odgoja i obrazovanja te podizanja djece.                                                                                  UDU smatra obitelj temeljnom socijalnom jedinicom, zauzimat će se za njezinu cjelovitu društvenu zaštitu, što je i hrvatski nacionalni interes (demografsko pitanje).

Sustav socijalne skrbi vezan je uz sustav zdravstva koji zbog velikih troškova i zahtjevanosti sprječava razvoj i unapređivanje socijalne skrbi. Zbog toga se zalažemo za oblikovanje zasebnog sustava socijalne skrbi ili barem čvrste i transparentne koordinacije s drugim socijalnim područjima (obitelj, rad, ljudska prava, mirovinsko osiguranje), budući su isti nedjeljivi .                                                                      Socijalnu pomoć, socijalnu zaštitu nezaposlenih i sve druge oblike socijalne skrbi potrebno je potpuno odvojiti od mirovinskog osiguranja i voditi ih na računu proračuna države i jedinica lokalne samouprave.

Zahtijevat ćemo donošenje zakona kojima se osigurava poštivanje privatnog vlasništva poslodavca i realni uvjeti njegova poslovanja, ali i ispunjavanje njegovih obveza iz radnih ugovora te položaj i uloga sindikata u tim odnosima. U tom procesu trebaju sudjelovati i sindikati, ali prethodno organiziraniji i jedinstveni s jasnim stajalištima bez ideoloških predrasuda .

Zalagati ćemo se na pravo prihvaćanja branitelja u državne ustanove te zdravstvenu preventivu-na razini županija ustanovit ćemo zdravstveno-rekreacijska lječilišta za branitelje. U tu svrhu treba donijeti propise koji će omogućiti da se na temelju preostale radne sposobnosti, uz pomoć profesionalne rehabilitacije, uključe u svijet rada.                                                                                                                Zdravstvena zaštita je oduvijek u središtu zanimanja svih građana, osobito umirovljenika i drugih starijih osoba. Da bi se zaustavilo daljnje pogoršanje zdravstvene zaštite umirovljenika, zauzimati ćemo se za utvrđivanje osnovnih elemenata zdravstvene politike koji bi osigurali razvijanje i unapređenje svih oblika zdravstvene zaštite u ukupnom sustavu zdravstvene zaštite koji odgovaraju specifičnim potrebama umirovljenika, osobito onih starijih od 65 godina.                                Predložit ćemo promjene u sustavu organizacije primarne zdravstvene zaštite radi što boljeg prilagođavanja potrebama građana, a osobito umirovljenika, odnosno zalagat ćemo se da najmanje 25% primarne zdravstvene djelatnosti mora ostati u okviru doma zdravlja kako bi se osigurala maksimalna dostupnost, kontinuiranost i sveobuhvatnost zdravstvene zaštite kroz ”institut ordinacije” radi što boljeg prilagođavanja potrebama građana starije životne dobi, a osobito umirovljenika.                                            Osnažiti ćemo domove zdravlja s više zdravstvenih usluga, prvenstven specijalističko – konzilijarnih koje će se financirati ugovorom s HZZO om.                                          Tražit ćemo povećanje broja ambulanti s punim timom puno radno vrijeme na području od posebne državne skrbi, kao i na otocima na kojima žive većinom umirovljenici.

Zahtijevat ćemo uspješnije organiziranje sustava patronažnog zbrinjavanja umirovljenika, odnosno invalidnih osoba, kako bi se ostvarili svi uvjeti za samostalno obavljanje osnovnih životnih i zdravstvenih funkcija.

Socijalna pravdu pravilu građani ostvaruju u upravnom postupku pred prvostupanjskim upravnim tijelima. Građani koji smatraju da su osnovano odbijeni u ostvarivanju tih prava imaju mogućnost uložiti žalbu drugostupanjskom upravnom tijelu. U slučaju nezadovoljstva odlukom drugostupanjskog upravnog tijela mogu tužbom u upravnom sporu pred Upravnim sudom RH tražiti pobijanje te odluke.

Da bi zaštita socijalnih prava bila brža i efikasnija predlažemo izmjene zakona kako bi nezadovoljni građanin mogao nakon negativnog rješenja odmah pokrenuti tužbom upravni spor pred sudom, a ne kao do sada da mora prethodno uložiti žalbu .

Školstvo mora biti efikasnije kako bi odgovorilo svojoj zadaći u odgoju i izobrazbi mladih. U izradi programa moraju biti uključeni svi relevantni subjekti od stručnih pojedinaca do ovlaštenih institucija. Programi moraju biti usmjereni u školovanje deficitarnih kadrova za gospodarstvo. U prvi plan treba staviti interese učenika, a ne izdavača. Smatramo da bi sadašnje katastrofalno stanje trebalo promijeniti tako da programi već u nižim razredima osnovne škole potiču kreativnost, a smanjuju «bubanje» bez razumijevanja.

Smanjiti opterećenje učenika u osnovnim i srednjim školama smanjenjem broja školskih sati i omogućiti više slobodnog vremena za razvoj kreativnosti .                                 UDU će posebnu ulogu dati u razvijanju i unapređenju sporta, a osobito će se zalagati za izmjene i dopune Zakona o sportu i Zakona o udrugama, kao i ravnopravnom osiguravanju financijskih sredstava za profesionalne ali i amaterske sportove. Poticat će tjelesnu aktivnost starijih osoba, kao i javno isticanje i promociju istog u cilju prevencije različitih bolesti, kao i što duljem očuvanju radne sposobnosti posebice starijih .

Zalagati će se za osiguravanjem više sportskih sadržaja koji će biti dostupni svim dobnim skupinama, kao ulogom za zdravu naciju. Rad na razvoju športa treba uskladiti s borbom protiv droge, kriminala i ostalih poroka.                                                            U cilju razvoja svijesti o ljubavi prema prirodi izraditi program razvoja planinarskih domova i pomoći planinarskim društvima.

Ovaj Izborni program je izraz realnih želja sadašnjih i budućih umirovljenika za promjenama i zadatak Stranci da učini sve kako bi Hrvatska napredovala .

Sisak 12.studeni 2013.godine

Predsjednik UDU

Dalibor Dundović